Zwroty i reklamacje

Formularz odstąpienia od umowy

REKLAMACJE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT PRODUKTU

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w przepisach art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego za wady fizyczne i prawne Produktów (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio: usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. 
 2. Jeżeli, nie zawarto odmiennej informacji w opisie Produktu, Produkty nie są objęte gwarancją sprzedawcy w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. 
 3. Reklamacje dotyczące Produktów należy kierować na adres mailowy shop@lapacchiawoolart.com. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania, a gdyby nie było to możliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego w tym terminie o planowanym czasie rozpatrzenia reklamacji. 
 4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedawca niezwłocznie, ale z uwzględnieniem specyfiki żądania – dokonuje usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad lub zwraca płatności w całości lub części na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. 
 5. W przypadku uznania reklamacji, zostaną również zwrócone Kupującemu uzasadnione koszty zwrotu towaru w wysokości nie wyższej niż koszty poniesione przez Kupującego. Sprzedawca ponosi także koszty ponownego nadania towaru do Kupującego. 
 6. W przypadku odrzucenia reklamacji, Kupujący może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 
 7. W przypadku odrzucenia reklamacji, Kupujący może skorzystać z postępowania pozasądowego w celu rozstrzygnięcia sporu. Podmiotem właściwym do prowadzenia takiego postępowania jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie, którego strona internetowa dostępna jest pod adresem: http://www.wiih.org.pl/
 8. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktów z Oferty zawartej z wykorzystaniem narzędzi Sklepu Internetowego – w terminie 14 dni od odebrania Produktów z Oferty objętych Zamówieniem, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 9. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania Produktów z Oferty, tj. od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów z Oferty lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktów z Oferty. 
 10. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę pisemnie o odstąpieniu od umowy przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu i dołączeniu pisemnego oświadczenia do przesyłki zawierającej zwrot Produktu z Oferty. 
 11. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza dostępnym tutaj www.lapacchiawoolart.com/regulaminy, ale nie jest to obowiązkowe dla zachowania skuteczności takiego odstąpienia, o ile z jego treści wynikać będzie bezwarunkowa i jednoznaczna wola Konsumenta, aby od umowy odstąpić. 
 12. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 13. Kupującemu, zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014 poz. 827), nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – tym samym Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów Produktów Indywidualnych kupionych w Sklepie Internetowym. 
 14. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym na podstawie ust. 8 powyżej – Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwotę odpowiadającą cenie brutto Produktów z Oferty wskazanych w oświadczeniu o odstąpieniu. Sprzedawca nie zwraca poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów przesyłki, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 
 15. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu bez odesłania Produktu z Oferty objętego odstąpieniem – nie wywołuje żadnych skutków prawnych. 
 16. Produkty z Oferty należy odesłać na adres: La Pacchia woolart, ul. Zakładowa 9C, 47-100 Strzelce Opolskie. 
 17. Kupujący ponosi koszty zwrotu lub odesłania Produktów z Oferty. 
 18. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. 
 19. Zwrot kwoty należnej w następstwie odstąpienia od Umowy nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu wraz z Produktem z Oferty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego na druku odstąpienia, zaś w przypadku niewskazania numeru rachunku – na rachunek, z którego dokonana była płatność za Produkt. W przypadku niemożności ustalenia rachunku do zwrotu, Sklep będzie kontaktował się z Kupującym w celu określenia sposobu zwrotu. 
 20. Jeżeli Produkt z Oferty był kupowany w ramach programu promocyjnego – udzielone ewentualne rabaty na inne Produkty w związku z kupnem Produktu zwracanego – zostaną odliczone od kwoty zwracanej Kupującemu zgodnie z ust. 19 powyżej. 
 21. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu z Oferty wynikające z korzystania z Produktu z Oferty w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

Karta zakupu (0)

Koszyk